Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych w SZPZOZ w Oleśnicy (dalej Zakład):

1. Świadczenia gwarantowane, na podstawie umów zawartych z DOW NFZ we Wrocławiu,

   w zakresie służącym zachowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia, a szczególności

   związanych z:

1) podstawową opieką lekarską i pielęgniarską, udzielaną w gabinetach i pracowniach Zakładu

   oraz w środowisku nauczania i w domu chorego, a także w zakresie świadczeń udzielanych

   przez pielęgniarki i położne środowiskowe,

2) ambulatoryjną specjalistyczną opieką lekarską udzielaną w poradniach specjalistycznych,

3) diagnostyką obrazową i nieobrazową,

4) diagnostyką laboratoryjną,

5) leczeniem psychiatrycznym i leczeniem uzależnień,

6) leczeniem stomatologicznym (ogólnostomatologicznym i ortodontycznym),

7) programami profilaktycznymi,

8) szczepieniami obowiązkowymi i nieobowiązkowymi.

2. Świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy.

3. Świadczenia zdrowotne realizowane w ramach badań klinicznych, w zakresie ustalonym

   w umowach cywilno - prawnych.

 

RODZAJE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

 

 

 

Podstawowa opieka zdrowotna:

 

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, realizowane są

 

   w przychodniach, w godzinach od 8ºº do 18°°.

 

     W wiejskich ośrodkach zdrowia świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w godzinach od

 

     8ºº do 15³º.

 

     W wiejskich ośrodkach zdrowia, raz w tygodniu świadczenia zdrowotne wykonywane są

 

     w godzinach popołudniowych.

 

     Świadczenia opieki zdrowotnej, w wyżej wymienionych godzinach realizowane

 

    są codziennie od poniedziałku do piątku w dni robocze.

 

     W przypadku, gdy w danym dniu WOZ nie jest czynny, opiekę zdrowotna w zakresie

 

     podstawowej opieki zdrowotnej sprawują oleśnickie przychodnie.  

 

2. W okresach zwiększonej zachorowalności świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej

 

   opieki zdrowotnej realizowane są do godz. 20ºº w Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. gen. J.

 

     Hallera 25 w Oleśnicy.

 

     Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od godz. 7ºº do 18ºº, osobiście, telefonicznie

 

     i poprzez osoby upoważnione lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

3. W przypadku pacjenta obłożnie chorego (w tym osoby niepełnosprawnej) Zakład zapewnia

 

   wizyty lekarskie i pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych w domu chorego, w tym w Domu

 

   Pomocy Społecznej w Ostrowinie w gm. Oleśnica .

 

Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna:

 

1. Świadczenia w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej realizowane są

 

   w poradniach specjalistycznych jednostek organizacyjnych Zakładu, w godzinach

 

   dopołudniowych oraz w niektóre dni robocze w godzinach popołudniowych.

 

   Świadczenia te realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach

 

   podanych do publicznej wiadomości (informacje wywieszone w poszczególnych jednostkach

 

   i komórkach organizacyjnych Zakładu oraz na stronie internetowej Zakładu).

 

2. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych udzielane

 

    są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (mającego zawartą umowę

 

     z dolnośląskim oddziałem wojewódzkim NFZ).

 

3. Skierowanie, o którym mowa w ust. 2 nie jest wymagane do świadczeń:

 

     1) ginekologa i położnika,

 

     2) okulisty,

 

     3) dermatologa (poradnia skórno wenerologiczna - dermatologiczna),

 

     4) psychiatry,

 

     5) onkologa.

 

4. Skierowanie nie jest także wymagane od osób, które są:

 

     1) inwalidami wojennymi i wojskowymi oraz osobami represjonowanymi i kombatantami

 

         (dotyczy wszystkich specjalności - poradni specjalistycznych) i innych wymienionych

 

         w przepisach prawa,

 

     2) zakażonymi wirusem HIV (poradnia dermatologiczna),

 

     3) uzależnionymi od alkoholu, środków odurzających i substancji

 

           psychotropowych - w zakresie leczenia uzależnień w poradni odwykowej.

 

Odpłatne świadczenia specjalistyczne:

 

Ambulatoryjne świadczenie specjalistyczne udzielone pacjentowi bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 61 ustawy, o której jest mowa w § 2 ust. 1 niniejszego rozdziału) opłaca pacjent, z wyjątkiem:

 

    

 

1) przypadków wymienionych w § 5 niniejszego rozdziału,

 

2) stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego (definicja, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006

 

     roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym - Dz. U. 89, poz.590 ze zmianami:

 

   stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkimczasie pojawieniu się objawów

 

     pogarszania stanu zdrowia, którego bezpośrednimnastępstwem może być poważne uszkodzenie

 

     funkcji organizmu lub uszkodzenieciała lub utrata życia, wymagający natychmiastowych

 

     medycznych czynności ratunkowych i leczenia”).

 

Leczenie psychiatryczne i leczenie uzależnień:

 

Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień kontraktowane są przez NFZ na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia - ostatnie z dnia 06.11.2013 roku - Dz. U. z 2013 roku, poz. 1248.

 

Rodzaj świadczeń i ich zakres na dany rok określony jest w umowie z DOW NFZ we Wrocławiu.

 

Leczenie stomatologiczne:

 

1. Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego określone są przepisami

 

   rozporządzenia Ministra Zdrowia (ostatnie zmiany: rozporządzenie - Dz. U. z 2013 roku, poz.

 

   1462.

 

2. Liczba świadczeń, miejsce i zakres tych świadczeń na każdy rok określa umowa

 

   z DOW NFZ we Wrocławiu.

 

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH:

 

1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, leczenie psychiatryczne i stomatologiczne

 

     udzielane realizowane jest według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania

 

     w Zakładzie.

 

2. Pacjenci , którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub

 

   „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawią legitymację oraz inwalidzi wojenni

 

     i wojskowi oraz kombatanci, mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki

 

     zdrowotnej - stosowna informacja winna być umieszczona na tablicy ogłoszeń każdej

 

     jednostki (komórki) organizacyjnej Zakładu.

 

3. Informację o kolejkach oczekujących, poszczególne komórki organizacyjne (poradnie)

 

   przekazują do sekretariatu dyrektora Zakładu do dnia 5 danego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

 

   Szczegółowe zasady sporządzani list oczekujących oraz wzór sprawozdania w wersji

 

     elektronicznej określa NFZ.

 

ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE:

 

1. W Zakładzie wymagane jest skierowanie na badania diagnostyczne w zakresie:

 

     1) diagnostyki laboratoryjnej,

 

     2) ultrasonografii,

 

     3) mammografii, z zastrzeżeniem programów profilaktycznych,

 

     4) rentgenodiagnostyki,

 

     5) cytologii, z zastrzeżeniem programów profilaktycznych.

 

2. W Zakładzie nie jest wymagane skierowanie na badanie diagnostyczne, które wykonuje

 

     osobiście lekarz udzielający świadczenia zdrowotnego i dla postawienia prawidłowej diagnozy

 

     wykonuje np.: badanie ultrasonograficzne, spirometryczne, audiometryczne itd.

 

    Powyższe nie dotyczy badań rentgenowskich, bowiem zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia

 

     Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 roku (Dz. U. nr 194, poz. 1625) badanie lub

 

     leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego wykonuje się na podstawie

 

     pisemnego skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub

 

     lekarza specjalistę.

 

     Skierowanie takie zawiera:

 

   - imię, nazwisko i datę urodzenia,

 

   - cel i uzasadnienie badania lub leczenia,

 

   - wstępne rozpoznanie kliniczne,

 

   - informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury

 

     radiologicznej,

 

- podpis i pieczęć lekarza.

 

PROFILKATYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE:

 

Zakład realizuje, na podstawie umowy z DOW NFZ we Wrocławiu 2 profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie:

 

1) profilaktyki raka piersi (badania skryningowe - mammograficzne), adresowany do kobiet

 

   w wieku 50 - 69 lat, które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 2 lat

 

   oraz do tych, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy,

 

2) program profilaktyki raka szyjki macicy, adresowany jest do kobiet w wieku 25 - 59 lat, które nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat.

 

 

 

 

Wytwarzający/odpowiadający:
  • Stanisław Ptak
Udostępniający:
  • Stanisław Ptak