Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

ORGANIZACJA I ZADANIA PORADNI I PRACOWNI

1. Organizacja i zadania poradni podstawowej opieki zdrowotnej:

1) poradnie podstawowej opieki zdrowotnej realizują świadczenia zdrowotne, zgodnie

       z warunkami umowy zawartej z DOW NFZ we Wrocławiu,

2) w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 1, udzielane są tylko świadczenia dla dorosłych,

3) w Wiejskich Ośrodka Zdrowia w Boguszycach i Ligocie Polskiej udzielane są świadczenia dla

     dorosłych i dzieci,

4) w Przychodni Rejonowej nr 2, udzielane są oddzielnie świadczenia dla dorosłych i dla dzieci,

     przy czym:

a) dla dzieci zdrowych z punktem szczepień, w budynku przychodni przy ul. gen. J. Hallera 25

     w Oleśnicy,

b) dla dzieci chorych z gabinetem zabiegowym przy ul. Kilińskiego 4c w Oleśnicy.

   Zadania i wymagania w stosunku do poradni realizujących świadczenia w zakresie

   POZ określone są przepisami: rozporządzeniami Ministra Zdrowia, zarządzeniami

   Prezesa NFZ i umowami zawartymi z DOW NFZ, a mianowicie:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013 roku w sprawie świadczeń

   gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - Dz. U. z 2013 roku poz. 1248,

2) zarządzeniem nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27

   listopada 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie

   świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna,

3) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych

   szczepień ochronnych - Dz. U. nr 182, poz. 1086.

  

   Poradnie te realizują świadczenia w zakresie:

   1) chorób wewnętrznych (lekarze bez specjalizacji, lekarze specjaliści i lekarze z I stopniem

     specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych lub z inną specjalizacją),

   2) pediatrii (lekarze z I stopniem lub II stopniem specjalizacji albo lekarze specjaliści),

   3) pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego,

   4) położnictwa środowiskowo - rodzinnego,

   5) medycyny szkolnej,

   6) szczepień dla dorosłych i dla dzieci,

   7) medycyny rodzinnej (lekarze specjaliści w zakresie medycyny rodzinnej),

   8) wizyt lekarskich w domu chorego,

   9) diagnostyki laboratoryjnej,

10) diagnostyki RTG,

11) diagnostyki USG,

12) diagnostyki EKG.

Na rzecz poradni POZ realizująświadczenia zdrowotne, także:

- pielęgniarki w gabinecie zabiegowym,

- pielęgniarki (technicy) w pracowni EKG,

- pielęgniarki (rejestratorki) w rejestracjach,

- pielęgniarki środowiskowo - rodzinne,

- położne środowiskowo - rodzinne,

- pielęgniarki i higienistki w szkołach,

- sekretarki medyczne.

2. Organizacja i zadania poradni specjalistycznych:

1) w poradniach specjalistycznych zatrudnieni są lekarze specjaliści lub lekarze z II stopniem

   specjalizacji (także z I stopniem specjalizacji),

2) w poradniach zatrudnione są także pielęgniarki lub położne,

3) zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej

   finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku, nr 164, zdrowotnej

   z późniejszymi zmianami) udzielane są według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich

   udzielania przez Zakład,

4) lista oczekujących stanowi integralną część dokumentacji medycznej,

5) Zakład w razie potrzeby dokonuje szczegółowej regulacji przyjęć pacjentów, zwłaszcza

   w poradniach w których są największe kolejki oczekujących, a w szczególności:

- opracowuje pisemne procedury rejestracji pacjentów do poszczególnych poradni,

   - realizuje więcej świadczeń niż przewiduje to umowa z DOW NFZ we Wrocławiu

     (za zgodą dyrektora Zakładu, wiedząc o tym, że te ponadlimitowe świadczenia

     mogą być nie zapłacone przez DOW NFZ).

     Zadania poradni specjalistycznych wynikają z:

1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.11.2013 roku w sprawie świadczeń

   gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - Dz. U. z 2013 roku, poz.

   1413,

2) zarządzenia nr 82/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17

   grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju

   ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

3. Organizacja i zadania poradni zdrowia psychicznego i poradni leczenia uzależnień:

Zadania poradni wynikają z:

1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.11 2013 roku w sprawie świadczeń

   gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień - Dz. U.

     z 2013 roku, poz. 1386,

2) zarządzenia nr 94/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu zdrowia z dnia 13

   grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju

   opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,

3) zarządzenia nr 94/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu zdrowia z dnia 31grudnia

   2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji

   umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

4. Organizacja i zadania poradni stomatologicznych:

1) w poradniach stomatologicznych świadczenia realizowane są zgodnie z harmonogramem pracy

   poszczególnych poradni, w zakresie zgodnym z umowąz DOW NFZ we Wrocławiu,

2) Zakład pełni dyżur stomatologiczny w każdą sobotę nieświąteczną w gabinecie

   stomatologicznym na I piętrze Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 1, przy ul.

   Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy,

3) liczba udzielnych świadczeń stomatologicznych jest ograniczona (zgodnie z umowąz DOW

   NFZ we Wrocławiu) - tworzona jest lista oczekujących na świadczenia,

Zadania poradni stomatologicznych wynikają z umów zawartych z DOW NFZ we Wrocławiu oraz z:

1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.11.2013 roku w sprawie świadczeń

   gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1462,

2) zarządzenie nr 77/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12

   grudnia 2013 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie

   stomatologiczne.

5. Organizacja i zadania pracowni diagnostycznych:

1) pracownie diagnostyczne udzielająświadczeń zdrowotnych w dniach i godzinach ustalonych

   harmonogramem,

2) pacjent skierowany na badania (laboratoryjne, ultrasonograficzne i rentgenowskie)

   otrzymuje zalecenia przez lekarza kierującego oraz wskazanie, gdzie takie badanie może być

   wykonane (dotyczy badań wykonywanych w Zespole lub wykonywanych na podstawie umów

   zawartych pomiędzy Zakładem i innym podmiotem leczniczym),

3) lekarz wykonujący badanie (lub opisujący wynik badania) przekazuje dokumentację z badania

   do lekarza kierującego, a dopiero po wpisaniu wyników do dokumentacji medycznej danego

   pacjenta, może ten wynik przekazać pacjentowi,

4) badanie diagnostyczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego:

- wykonuje się w sposób gwarantujący osiągnięcie wymaganego rezultatu przy możliwie

   najmniejszej dawce promieniowania jonizującego,

- wykonanie procedury radiologicznej u osób poniżej 16. roku życia należy odnotować

   w książce zdrowia dziecka,

- szczegółowe zasady korzystania z badań z zastosowaniem promieniowania jonizującego

   reguluje instrukcja ochrony radiologicznej w pracowni rentgenowskiej i mammograficznej

   z dnia 17.06.2011 roku zatwierdzona przez dyrektora Zakładu (zgodnie z instrukcją,

   w widocznym miejscu umieszczona jest informacja o konieczności powiadomienia przez

   pacjentkę będącą w ciąży, rejestratorkę (a) lub technika RTG, o tym fakcie),

- w pracowniach rentgenowskich (mammograficznych obowiązuje plan postępowania

   awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych wprowadzany zarządzeniem dyrektora Zakładu

(zał. nr 1 do zarządzenia nr 7/2011 z dnia 10.06.2011 roku),

- pracownicy zatrudnieni w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące poddani są

   obowiązkowym szkoleniom wstępnym i okresowym, wg. opracowanego przez Zakład

programu szkolenia, zatwierdzonego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora

   Sanitarnego we Wrocławiu (program zatwierdzono pismem Dolnośląskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr HR-PD-720-251-1/11 z dnia 28.06.2011 roku).

Realizacja programów zdrowotnych reguluje umowa z DOW NFZ we Wrocławiu oraz:

1) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6.11.2013 roku w sprawie świadczeń

   gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych - Dz. U. z 2013 roku,

2) zarządzenie nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia

   29.10.2009 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju

profilaktyczne programy zdrowotne.

6. Organizacja i zadania Centralnego Laboratorium Analitycznego:

1) czas pracy pracowni:

   Centralne laboratorium analityczne czynne jest codziennie, od poniedziałku do piątku w dni

   robocze, w godzinach: 6:45 do 16:30,

2) czas pracy pracowników:

 

   W centralnego laboratorium analitycznym, czas pracy pracowników rozpoczyna się i kończy

     o różnych porach dnia i tak:

a) 3 pracowników, w godz.:         6:45 - 14:20,

b) 1 pracownik, w godz.:             8:55 - 16:30,

c) pozostali pracownicy w godz.: 7:25 : 15:00,

3) organizacja pracy:

- 3 pracowników przychodzących do pracy na godz. 6:45, przygotowuje stanowiska pracy, tak aby

od godz. 7:00 móc rejestrować i pobierać materiał do badań od pacjentów (którzy wpuszczani

o godz. 7:00 do budynku Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. gen. J. Hallera 25 w Oleśnicy),

- 1 pracownik rozpoczyna pracę od godz. 8:55 do 16:30, do którego obowiązków należy także:

   wydawanie wyników, uzupełnianie dokumentacji medycznej, wykonywanie badań na „CITO”

i innych zadań zleconych przez kierownika,

- pozostali pracownicy wykonują pracę związaną z wykonywaniem badańlaboratoryjnych

   i innych, zleconych przez kierownika,

4) kierownik centralnego laboratorium analitycznego:

-   analizuje liczbę i zakres zleconych badań i przedstawia ewentualne wnioski zastępcy dyrektora

   ds. lecznictwa,

-   współpracuje z kierownikami jednostek organizacyjnych Zakładu w zakresie organizacji

   przyjęć pacjentów w okresie zwiększonej liczby zachorowań - np. pobieranie materiałów do

   badań dodatkowo w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 1 przy ul. Ludwikowskiej 10

   i w poradni dla dzieci,

- współpracuje z zewnętrznymi laboratoriami, z którymi SZPZOZ w Oleśnicy ma podpisaną

   umowę na wykonywanie badań laboratoryjnych, które nie sąwykonywane w centralnym

   laboratorium analitycznym SZPZOZ w Oleśnicy.

Warunki współdziałania poradni i pracowni:

1. W celu zapewnienia ciągłości leczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

   w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta, a także codziennie w godzinach od 18ºº (lub

   20ºº) do 8ºº dla podopiecznych Zakładu dyżur pełni izba przyjęć Powiatowego Zespołu

   Szpitali w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej 1 na podstawie umowy zawartej z DOW NFZ

     we Wrocławiu.

   Informacje (lokalizacja, numer telefonu), jaki podmiot leczniczy wykonuje ten rodzaj

     świadczeń zdrowotnych, wywieszane są na tablicach ogłoszeń lub w innym widocznym

     miejscu na zewnątrz budynku przychodni (ośrodka zdrowia lub poradni).

2. W celu zapewnienia badań diagnostycznych pacjentom przypisanym określonym typom porad

   w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej, a których nie wykonuje się w tutejszym

   Zakładzie, zawierane są umowy, zgodnie z zasadami ustalonymi przez NFZ oraz przepisami

   art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o podmiotach leczniczych.

   Umowy te dotyczą m.in:

1) badań grupy krwi i innych badań laboratoryjnych, których wykonywanie w Zespole jest

   nieopłacalne,

2) USG serca z próbą wysiłkową,

3) badań biologicznych i bakteriologicznych,

4) badań histopatologicznych,

5) badań kapilaroskopowych, profilometrycznych, EMG, densometrycznych,

     termometrycznych skóry, zdjęć panoramicznych jamy ustnej, prac technicznych w zakresie

   protetyki o ortodoncji i innych wymaganych przez NFZ.

Wytwarzający/odpowiadający:
  • Stanisław Ptak
Udostępniający:
  • Stanisław Ptak